top of page

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. 

DEFINITIES
 • Fudō Jewelry: gevestigd te Berghem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80604196 handelend onder de naam Fudō Jewelry.

 • Website: de website van Fudō Jewelry, te raadplegen via www.fudojewelry.com

 • Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Fudō Jewelry en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Fudō Jewelry en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fudō Jewelry.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

PRIJZEN
 1. Alle prijzen die Fudō Jewelry hanteert zijn in euro's zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Fudō Jewerly hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fudō Jewelry te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostenprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Fudō Jewerly niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbiedingen c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

RECHT VAN RECLAME
 1. Zodra de klant in verzuim is, is Fudō Jewelry gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Fudō Jewelry roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Fudō Jewelry, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

bottom of page